Regulamin

Regulamin Konkursu

“I...TAKI konkurs! Twoja podróż na talerzu.”

 

§1 ZASADY OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu „I...TAKI konkurs! Twoja podróż na talerzu.” jest: NOWA ITAKA Sp. z o.o., ul. Reymonta 39, 45-072 Opole zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Opolu, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002269, NIP 754-26-86-316, REGON 532179139. (dalej: „Organizator”).
 2. Nagrody w Konkursie zapewnia Organizator.

§2 SŁOWNIK POJĘĆ

 1. Strona – serwis internetowy Organizatora – www.itaka.pl, za pośrednictwem którego uczestnicy mogą wziąć udział w konkursie.
 2. Uczestnik – osoba, która wzięła udział w konkursie.
 3. Konkurs – konkurs, którego dotyczy niniejszy regulamin.
 4. Komisja - Komisja Konkursowa, powołana przez Organizatora.

§3 REGULAMIN

 1. Regulamin Konkursu „I...TAKI konkurs! Twoja podróż na talerzu.”, zwany dalej Regulaminem, określa zasady i warunki uczestnictwa w niniejszym Konkursie.
 2. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie, poprzez zamieszczenie na stronach serwisu zmienionego, jednolitego tekstu Regulaminu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo anulowania Konkursu bez podania przyczyny.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie skutki niedopełnienia przez Uczestnika jakichkolwiek obowiązków, o których mowa w Regulaminie.
 5. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona wszystkim potencjalnym Uczestnikom Konkursu w serwisie www.itaka.pl na dedykowanych stronach oraz w siedzibie Organizatora.

§4 CZAS TRWANIA KONKURSU

 1. Konkurs rozpoczyna się dnia 10.01.2017 o godz. 12:00 i kończy 12.02.2017 o godz. 24:00.
 2. W konkursie wygrywają 3 osoby, nazwiska zwycięzców zostaną podane 17.02.2017 do godz. 24:00.

§5 KOMISJA KONKURSOWA

 1. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992r (Dz. U. Z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
 2. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób biorących w nim udział i wyboru Zwycięzców Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową (dalej „Komisja”). W skład Komisji wejdą 3 osoby wskazane przez Organizatora.

§6 WARUNKI WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE

 1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, mieszkające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które ukończyły osiemnasty rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Prawdziwe dane osobowe podane w formularzu konkursowym są warunkiem otrzymania ewentualnej nagrody.
 3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, członkowie władz i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, a także osoby współpracujące ze wskazanymi powyżej podmiotami w sposób stały, na innej podstawie niż stosunek pracy oraz członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.
 4. Udział w Konkursie i związane z nim udostepnienie danych jest całkowicie dobrowolne. Osoba, która przystąpiła do Konkursu (dalej „Uczestnik”), jest związana warunkami niniejszego Regulaminu.
 5. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest pełnoletność Uczestnika.

§7 ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

 1. Organizator przeprowadza „Konkurs” na stronie konkursowej, dostępnej pod adresem: www.konkurs.itaka.pl
 2. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik powinien:
  • wejść na stronę internetową konkurs.itaka.pl
  • dodać zdjęcie przedstawiające ugotowaną potrawę inspirowaną podrożą Uczestnika.
  • dodać opis zdjęcia (maksymalnie 500 znaków)(dalej „Praca Konkursowa”).
  • wypełnić formularz, uzupełniając go o dane osobowe takie jak:
   • imię,
   • nazwisko,
   • adres e-mail,
   • numer telefonu kontaktowego.
 3. Uczestnik musi być autorem zgłoszonego zdjęcia.
 4. Zdjęcie musi być zapisane w rozszerzeniu .jpg/.png minimalny rozmiar 600x600 px, a maksymalny rozmiar pliku 2 MB.
 5. Jeden uczestnik może dodać maksymalnie 1 zdjęcie.
 6. Nie zezwala się stosowania fotomontaży polegających na łączeniu elementów zdjęcia pochodzących z różnych plików lub dokonywania zmian oryginalnej kompozycji zdjęcia.
 7. Fotografie zgłaszane na Konkurs nie mogą naruszać prawa ani praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych – w szczególności dotyczy to treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe, zawierających nagość, pornografię, erotykę, obscenicznych, obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiających przemoc albo materiały o tematyce rasistowskiej, naruszające prawo do prywatności, zawierających materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody uprawnionych.
 8. Zgłaszając swój udział w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę, aby jego „Imię” oraz „Opis” zostały umieszczone w galerii zdjęć na listach rankingowych i/lub zostały wykorzystane w inny sposób określony w niniejszym Regulaminie, w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu.
 9. Z danego adresu mailowego można przesłać zgłoszenie tylko raz.
 10. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu Konkursu i wyrażeniem zgody przez Uczestnika na przeniesienie autorskich praw majątkowych zgłoszonego do Konkursu zdjęcia na Organizatora oraz na jego publikację. Komisja Konkursowa, dokona oceny zgłoszeń́, uwzględniając w szczególności ich oryginalność́, kierując się subiektywną opinią i wyłoni 3 zwycięskie zgłoszenia, które zostaną wyróżnione Nagrodą (dalej: „Nagroda”).
 11. W przypadku nie odebrania nagrody lub braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą w ciągu 30 dni od przyznania nagrody może ona zostać przeznaczona na wybrany przez Organizatora cel.
 12. Nie jest możliwe wypłacenie Zwycięzcom Konkursu równowartości nagrody w gotówce, ani przeniesienie praw do nagrody na inną osobę, z zastrzeżeniem § 8 ust. 4.
 13. Zwycięzcy Konkursu (I, II i III miejsce) są̨ zobowiązani do zapłaty 10% podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranych Nagród.
 14. Wpłacenie należnego podatku na konto wskazane przez Organizatora jest warunkiem koniecznym do otrzymania Nagrody.

§8 NAGRODY

 1. Nagrodami w konkursie są:
  • - Nagroda za pierwsze miejsce: wycieczka na Zanzibar dla 2 osób w terminie 22.03.2017 – 29.03.2017.
  • - Nagroda za drugie miejsce: bon wakacyjny na 5000 PLN - bon wakacyjny jest wystawiany z rocznym terminem ważności.
  • - Nagroda za trzecie miejsce: bon wakacyjny na 3000 PLN- bon wakacyjny jest wystawiany z rocznym terminem ważności.
  • - Dodatkowa nagroda dla 10 Uczestników, których zdjęcia zostały wyróżnione przez jurorów to książka Damiana Kordasa „Ale ciacho”.
 2. Każdy Uczestnik w czasie trwania konkursu może wygrać tylko jedną z trzech Głównych Nagród.
 3. Komisja konkursowa, mając na uwadze oryginalność i kierując się subiektywną opinią wyznaczy zwycięzców oraz przyzna Nagrody.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Nagrody na inną, w szczególności na nagrodę pieniężną w wysokości wartości danej Nagrody wskazanej powyżej, w przypadku, gdy z przyczyn od niego niezależnych, przyznanie takiej Nagrody nie będzie możliwe.
 5. Zwycięzca Konkursu ma obowiżzek podać Organizatorowi swoje imię i nazwisko, adres, numer dowodu osobistego oraz numer PESEL lub NIP, a także wszelkie inne dane niezbędne Organizatorowi w celu wykonania obowiązków określonych w Regulaminie lub wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Zwycięzca Konkursu, który otrzymał prawo do Nagrody zostanie poinformowany przez Organizatora mailowo lub telefonicznie, wykorzystując dane podane podczas wysyłania zgłoszenia konkursowego, o sposobie, terminie i miejscu odbioru Nagrody, przy czym odbiór Nagrody może nastąpić nie wcześniej niż po spełnieniu warunków z ust. 5. Odbiór Nagrody zostanie udokumentowany protokołem podpisanym przez Organizatora i Zwycięzcę Konkursu lub poprzez podpisanie listu przewozowego w przypadku wysłania Nagrody przesyłką kurierską.

§9 PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem Konkursu, w szczególności Uczestników, którzy:
  • nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie;
  • wykorzystują różne aliasy (dodatkowe adresy) tego samego konta poczty elektronicznej do występowania w imieniu/zgłaszania różnych Uczestników;
  • umieszczają treści nieobyczajne lub naruszające prawa osób trzecich, stosujące wulgaryzmy, używające treści obrażające mniejszości narodowe, seksualne i przekonania religijne, seksistowskie i nieobyczajne.
 2. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z aktywnością Uczestnika w Konkursie, Organizator może kontaktować się z Uczestnikiem poprzez wskazane przez niego sposoby komunikacji (np. prowadzić korespondencję mailową); podczas takiego kontaktu Organizator może oczekiwać od Uczestnika podania szczegółowych informacji dotyczących jego udziału w Konkursie.

§ 10 PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ DO PRAC KONKURSOWYCH

 1. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik jednocześnie oświadcza, że jest wyłącznym właścicielem Pracy Konkursowej, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 1994, Nr 24, poz. 83), oraz że przysługują mu pełne autorskie prawa majątkowe do Pracy Konkursowej wraz z ewentualnymi zezwoleniami na rozpowszechnianie wizerunków Uczestników utrwalonych na zgłaszanej Pracy Konkursowej.
 2. Uczestnik oświadcza, że zgłoszone przez niego Prace Konkursowe nie zawierają treści naruszających prawo lub niezgodnych z dobrymi obyczajami, w szczególności nie naruszają praw osób trzecich, nie nawołują do przemocy, nietolerancji, nie zawierają wulgaryzmów ani treści reklamowej podmiotów trzecich.
 3. Organizator, w zamian za prawo uczestnictwa w Konkursie, nabywa od Uczestnika prawo do korzystania, na zasadzie licencji niewyłącznej, ze zgłoszonych przez Uczestnika w ramach Konkursu Prac Konkursowych będących utworami w rozumieniu wyżej wymienionej Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w celu przeprowadzenia Konkursu.
 4. Organizator, działając na podstawie art. 921 § 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r., Nr 16, poz. 93 ze zm.), zastrzega, że z chwilą wydania Nagrody Zwycięzcy, nabywa pełne, w tym autorskie prawa majątkowe i prawa zależne do nagrodzonych Prac Konkursowych, na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez jakichkolwiek ograniczeń terytorialnych czy też ilościowych, co w szczególności obejmuje następujące pola eksploatacji:
  • W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu oraz jego opracowań – wytwarzanie dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
  • W zakresie obrotu oryginałami utworu oraz jego opracowaniami albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy,
  • W zakresie rozpowszechniania utworu oraz jego opracowań w sposób inny niż opisany w pkt 1. lub – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, nadawanie za pośrednictwem stacji telewizyjnych naziemnych, w tym za pośrednictwem satelity, multiplexu, reemitowanie, rozpowszechnianie w prasie, w sieci Internet, na plakatach, w tym plakatach wielkoformatowych oraz we wszelkich innych formach komunikacji, promocji, reklamy, oznaczania i produkcji towarów,
  • W zakresie dokonywania wszelkich zmian i modyfikacji w utworze w całości lub części oraz dokonywania jego opracowań w całości lub części, w tym dokonywanie przeróbek, jakichkolwiek zmian i adaptacji całości lub poszczególnych części utworu,
  • W zakresie rejestracji w Urzędzie Patentowym w charakterze znaku towarowego, używanie w obrocie gospodarczym lub niegospodarczym w charakterze oznaczenia przedsiębiorstwa, znaku towarowego lub innego charakterystycznego symbolu przedsiębiorstwa, jego części, albo towaru lub usługi,
  • W zakresie anonimowego rozpowszechniania nagrodzonego utworu, w zakresie decydowania o jego pierwszym publicznym udostępnieniu oraz sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania z utworu, g. Prawo wykonywania i korzystania z opracowań nagrodzonej Prac Konkursowych.
  • Wykorzystanie we wszelkich formach komunikacji, promocji lub reklamy, w szczególności w charakterze materiału reklamowego lub promocyjnego, w charakterze elementu materiałów reklamowych lub promocyjnych takich jak ogłoszenia prasowe, reklamy zewnętrzne, filmy reklamowe, reklamy radiowe, materiały POS, rozpowszechnianie w sieci Internet, zarejestrowanie w charakterze znaku towarowego.
 5. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z określonym w niniejszym Regulaminie celem, dla którego nagrodzone Prace Konkursowe zostaną wykorzystane oraz że wyraża zgodę na takie wykorzystanie Prac Konkursowych przez Organizatora. W razie konieczności, Zwycięzca, na żądanie Organizatora, podpisze stosowne oświadczenia lub umowy potwierdzające przeniesienie praw autorskich do zgłoszonych prac.
 6. Z uwagi na to, że rezultatem udziału w Konkursie może być przyznanie Uczestnikowi Nagrody na zasadach opisanych w Regulaminie, z tytułu udzielenia licencji lub przeniesienia praw nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

§ 11 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest NOWA ITAKA Sp. z o.o., ul. Reymonta 39, 45-072 Opole zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Opolu, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002269, NIP 754-26-86-316, REGON 532179139, które będzie zbierać na zasadzie dobrowolności oraz przetwarzać dane osobowe na zasadach oraz w celach zgodnych z udzielonymi przez Uczestnika zgodami w postaci:
  • akceptacji Polityki Prywatności dostępnej na Stronie Konkursu.
  • oraz zgód potwierdzonych za pomocą zaznaczenia odpowiednich pól w na stronie Konkursu.
 2. Organizator zleca i tym samym powierza przetwarzanie danych osobowych w celach poprawnego przebiegu konkursu firmie Burda Publishing Polska Sp. z o.o. Sp. Komandytowa z siedzibą w Warszawie ul. Marynarska 15, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy - XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000032714, NIP 897-14-11-483, a firma Burda Publishing Polska Sp. z o.o. oświadcza, że posiada odpowiednią infrastrukturę do przetwarzania danych osobowych zgodnie z Ustawą.
 3. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
 4. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści ich danych oraz ich poprawiania, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 5. Administrator danych osobowych powierzy przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu firmie click apps sp. z o.o. na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.
 6. W związku z prowadzeniem Konkursu zbierane będą od Uczestników następujące dane osobowe: adres e-mail, imię i nazwisko, telefon kontaktowy. Natomiast do przekazania nagrody także numer Dowodu Osobistego oraz numer PESEL lub NIP.
 7. Administrator, o którym mowa w ust. 1 przetwarza dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Uczestnicy mają prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania i żądania ich usunięcia. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia udziału w Konkursie, otrzymania nagród lub rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
 8. W przypadku wygrania konkursu publikowane będzie imię i nazwisko autora oraz dodane zdjęcie.

§ 12 REKLAMACJE

 1. Reklamacje dot. Konkursu będą przyjmowane w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników, na adres: Nowa Itaka Sp. z o.o., ul. Reymonta 39, 45-072 Opole.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od daty doręczenia reklamacji Organizatorowi.
 3. Uczestnicy Konkursu składający reklamację, zostaną powiadomieni o sposobie jej rozwiązania w terminie 3 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję. Decyzja Komisji jest ostateczna.

§ 13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia niniejszego Regulaminu.
 2. Niniejszy Regulamin jest dostępny przez cały okres trwania Konkursu na stronie konkurs.itaka.pl
 3. Regulamin Konkursu jest ponadto dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora.
 4. Wszelkie informacje na temat Konkursu można uzyskać kontaktując się z organizatorem pod adresem e-mail
 5. Uczestnik, poprzez udział w Konkursie, akceptuje niniejszy Regulamin i nie musi w inny sposób wyrażać na niego zgody.