Regulamin Konkursu

"I...TAKI Konkurs! Ahoj, Przygodo!"

§1 ZASADY OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu „I...TAKI Konkurs! Ahoj, Przygodo!” jest: NOWA ITAKA Sp. z o.o., ul. Reymonta 39, 45-072 Opole zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Opolu, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002269, NIP 754-26-86-316, REGON 532179139. (dalej: „Organizator”).
 2. Nagrody w Konkursie zapewnia Organizator.

§2 SŁOWNIK POJĘĆ

 1. Regulamin - niniejszy dokument określający warunki i zasady konkursu oraz prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników konkursu
 2. Uczestnik – Uczestnik Konkursu, który spełni warunki konkursowe podane w  §6 Regulaminu
 3. Konkurs – konkurs „I...TAKI Konkurs! Ahoj, Przygodo!”, którego zasady określa niniejszy regulamin.
 4. Komisja Konkursowa - powołana przez Organizatora Konkursu, Komisja w składzie 3 osób, która będzie czuwała nad prawidłowym przebiegiem Konkursu oraz wyłaniająca Zwycięzców Konkursu. Do zadań Komisji będzie także należało rozpatrywanie reklamacji napływających od Uczestników Konkursu.
 5. Strona Internetowa - dedykowana strona konkursowa znajdująca się pod adresem https://konkurs.itaka.pl, na której znajduje się formularz zgłoszeniowy.
 6. Formularz Konkursowy - formularz zgłoszeniowy, za pośrednictwem, którego Uczestnik może wysłać swoje zgłoszenie do udziału w organizowanym przez Organizatora, Konkursie.
 7. Zadanie Konkursowe – zadanie opisane szczegółowo w §7 niniejszego Regulaminu.

§3 REGULAMIN

 1. Niniejszy Regulamin, dalej zwany „Regulaminem” określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie „I...TAKI Konkurs! Ahoj, Przygodo!”(dalej: „Konkurs”).
 2. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności w zakresie niezbędnym dla prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, z należytym uwzględnieniem interesów Uczestników, Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie, poprzez zamieszczenie na Stronie Internetowej zmienionego, jednolitego tekstu Regulaminu.
 3. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności z przyczyn niezależnych uniemożliwiających przeprowadzenie konkursu Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania Konkursu.
 4. Uczestnik ponosił będzie odpowiedzialność za skutki niedopełnienia przez niego obowiązków przewidzianych Regulaminem.
 5. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona na Stronie Internetowej Biura Podróży ITAKA oraz w siedzibie Organizatora.

§4 CZAS TRWANIA KONKURSU

 1. Konkurs jest organizowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, rozpoczyna się 4 listopada 2019 r. o godz. 12:00 i kończy 15 grudnia 2019 r. o godz. 24:00.
 2. Imiona i nazwiska Zwycięzców zostaną podane na stronie konkursowej - https://konkurs.itaka.pl, do 18 grudnia 2019 r. do godz. 24:00.

§5 KOMISJA KONKURSOWA

 1. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku.
 2. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób biorących w nim udział i wyboru Zwycięzców Konkursu, Organizator powoła Komisję Konkursową (dalej „Komisja”). W skład Komisji wejdą 3 osoby wskazane przez Organizatora.

§6 WARUNKI WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które w momencie wzięcia udziału w Konkursie spełniać będą następujące warunki:
  • Działają osobiście
  • Mają ukończone 18 (osiemnaście) lat
  • Posiadają pełną zdolność do czynności prawnych
  • Posiadają miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
  • Zapoznały się z Regulaminem Konkursu i akceptują jego postanowienia
  • Wykonały Zadanie Konkursowe, opisane szczegółowo w §7 niniejszego Regulaminu.
 2. Warunkiem otrzymania nagrody jest przekazanie w Formularzu Konkursowym prawdziwych danych osobowych Uczestnika Konkursu.
 3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, członkowie władz i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, a także osoby współpracujące ze wskazanymi powyżej podmiotami w sposób stały, na innej podstawie niż stosunek pracy oraz członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.
 4. Udział w Konkursie ma charakter dobrowolny i nieodpłatny.

§7 ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

 1. Organizator przeprowadza Konkurs na Stronie Internetowej Biura Podróży ITAKA - https://konkurs.itaka.pl.
 2. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik powinien wykonać Zadanie Konkursowe, w tym:
  • dodać swoje radosne zdjęcie z wakacji (zdjęcie może być zrobione na wakacjach za granicą lub w Polsce, na zdjęciu powinien znajdować się uczestnik konkursu, mogą znajdować się na nim również inni uczestnicy wyjazdu)
  • napisać w kilku zdaniach co sprawia uczestnikowi radość podczas wakacji, za co lubi wakacje (maksymalnie 500 znaków, bez spacji)
  • wypełnić formularz zgłoszeniowy, uzupełniając go o dane osobowe takie jak:
   • imię
   • nazwisko
   • adres e-mail
   • numer telefonu kontaktowego
   • opis
   • lokalizacja.
 3. Zgłaszając swój udział w Konkursie, Uczestnik oświadcza, że posiada wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe do zgłaszanego Zadania Konkursowego, w tym zdjęcia. Uczestnik oświadcza, że przysługujące osobom portretowanym prawa zostały wyjaśnione i osoby sportretowane wyrażają zgodę na opublikowanie ich wizerunku w celach związanych z realizacją Konkursu oraz w zakresie opisanym w §10 ust. 4. (dotyczy prac nagrodzonych) oraz przyjmuje na siebie wszelkie roszczenia jakiejkolwiek natury, które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko organizatorom Konkursu, w związku z wadliwością ww. oświadczeń Uczestnika.
 4. Zdjęcie konkursowe musi być zapisane w rozszerzeniu .jpg/.png, minimalny rozmiar 600x600 px, a maksymalny rozmiar pliku 12 MB.
 5. Jeden Uczestnik może dodać tylko 1 zdjęcie.
 6. Jedna praca konkursowa może zostać zgłoszona tylko przez jednego uczestnika.
 7. Nie zezwala się stosowania fotomontaży polegających na łączeniu elementów zdjęcia pochodzących z różnych plików lub dokonywania zmian oryginalnej kompozycji zdjęcia.
 8. Z danego adresu mailowego można przesłać tylko jedno zgłoszenie.
 9. Fotografie zgłaszane na Konkurs nie mogą naruszać prawa ani praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych – w szczególności dotyczy to treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe, zawierających nagość, pornografię, erotykę, obscenicznych, obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiających przemoc albo materiały o tematyce rasistowskiej, naruszające prawo do prywatności, zawierających materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody uprawnionych.
 10. Zgłaszając swój udział w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę, aby jego Imię i Nazwisko oraz Opis i Lokalizacja zdjęcia zostały umieszczone w galerii zdjęć. Ponadto, Uczestnik wyraża zgodę, aby jego Imię i Nazwisko zostały wykorzystane w pozostałych określonych w niniejszym regulaminie celach bezpośrednio związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu.
 11. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na przeniesienie autorskich praw majątkowych zgłoszonego do Konkursu zdjęcia na Organizatora oraz na jego publikację.
 12. Komisja Konkursowa kierując się subiektywną opinią, dokona oceny zgłoszeń́, uwzględniając w szczególności ich oryginalność́ i kreatywność.
 13. Komisja Konkursowa wyłoni 8 zwycięskich prac, z których każda zostanie wyróżniona Nagrodą przewidzianą za zajęcie miejsca od pierwszego do ósmego (dalej: „Nagroda”).

§8 NAGRODY

 1. Nagrodami w Konkursie są:
  • Nagroda za pierwsze miejsce: tygodniowy rejs „Wyspy na szóstkę” po Wyspach Kanaryjskich dla 2 osób z wyżywieniem all inclusive soft i kabiną wewnętrzną, w terminie od 27 lutego 2020 r. do 5 marca 2020 r.  oraz dwie dwuosobowe wycieczki fakultatywne po wyspach: Lanzarote i Fuerteventura. Wylot z Warszawy. Wartość nagrody: 8198 PLN
  • Nagroda za drugie miejsce: bon wakacyjny na 5000 PLN - bon wakacyjny jest wystawiany z rocznym terminem ważności.
  • Nagroda za trzecie miejsce: bon wakacyjny na 3000 PLN - bon wakacyjny jest wystawiany z rocznym terminem ważności.
  • Nagroda za miejsca od czwartego do ósmego: album „Najwspanialsze miejsca na Ziemi”
 2. Każdy Uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę w Konkursie.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Nagrody na inną o równorzędnym charakterze, uwzględniającą interes Uczestnika, gdy z przyczyn od niego niezależnych, przyznanie takiej Nagrody nie będzie możliwe.
 4. Zwycięzca Konkursu, w celu odbioru nagrody za pierwsze miejsce, ma obowiązek podać Organizatorowi dodatkowe dane osobowe swoje i osoby z nim podróżującej tj. imię i nazwisko, adres, numer dowodu osobistego oraz numer PESEL lub NIP, a także wszelkie inne dane niezbędne Organizatorowi do wykonania obowiązków określonych w Regulaminie lub wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Zwycięzcy Konkursu, którzy zajmą od drugiego do ósmego miejsca mają dodatkowo obowiązek podać Organizatorowi adres korespondencyjny, na który zostanie przekazana nagroda. Nagrody można odebrać również w siedzibie Organizatora, po wcześniejszym ustaleniu szczegółów.
 6. Zwycięzca Konkursu nie może przekazać prawa do nagrody innej osobie.
 7. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej oraz o sposobie, terminie i miejscu odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości e-mail i/lub poprzez kontakt telefoniczny.
 8. W przypadku nie odebrania nagrody lub braku możliwości skontaktowania się ze Zwycięzcą w ciągu 14 dni od przyznania nagrody może ona zostać przeznaczona na wybrany przez Organizatora cel.
 9. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę ani inną formę gratyfikacji.
 10. Zwycięzcy Konkursu (I, II i III miejsce) są̨ zobowiązani do zapłaty 10% podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranych Nagród.
 11. Wpłacenie należnego podatku na konto wskazane przez Organizatora jest warunkiem koniecznym do otrzymania Nagrody

§9 PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem Konkursu, w szczególności Uczestników, którzy:
  • nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie
  • wykorzystują różne aliasy (dodatkowe adresy) tego samego konta poczty elektronicznej do występowania w imieniu/zgłaszania różnych Uczestników
  • umieszczają treści nieobyczajne lub naruszające prawa osób trzecich, stosujące wulgaryzmy, używające treści obrażające mniejszości narodowe lub seksualne bądź przekonania religijne.
 2. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z aktywnością Uczestnika w Konkursie, Organizator może kontaktować się z Uczestnikiem poprzez wskazane przez niego sposoby komunikacji (np. prowadzić korespondencję mailową). Podczas takiego kontaktu Organizator może oczekiwać od Uczestnika podania szczegółowych informacji dotyczących jego udziału w Konkursie.

§10 PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ DO PRAC KONKURSOWYCH

 1. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik jednocześnie oświadcza, że jest wyłącznym właścicielem Pracy Konkursowej, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 1994, Nr 24, poz. 83) oraz że przysługują mu pełne autorskie prawa majątkowe do Pracy Konkursowej wraz z ewentualnymi zezwoleniami na rozpowszechnianie wizerunków Uczestników utrwalonych na zgłaszanej Pracy Konkursowej.
 2. Uczestnik oświadcza, że zgłoszone przez niego Prace Konkursowe nie zawierają̨ treści naruszających prawo lub niezgodnych z dobrymi obyczajami, w szczególności nie naruszają praw osób trzecich, nie nawołują do przemocy, nietolerancji, nie zawierają wulgaryzmów ani treści reklamowej podmiotów trzecich.
 3. Organizator, w zamian za prawo uczestnictwa w Konkursie, nabywa od Uczestnika prawo do korzystania, na zasadzie licencji niewyłącznej, ze zgłoszonych przez Uczestnika w ramach Konkursu Prac Konkursowych będących utworami w rozumieniu wyżej wymienionej Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w celu przeprowadzenia Konkursu.
 4. Organizator, działając na podstawie art. 921 § 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r., Nr 16, poz. 93 ze zm.), zastrzega, że z chwilą wydania Nagrody Zwycięzcy, nabywa pełne, w tym autorskie prawa majątkowe i prawa zależne do nagrodzonych Prac Konkursowych, na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez jakichkolwiek ograniczeń terytorialnych czy też ilościowych, co w szczególności obejmuje następujące pola eksploatacji:
  • W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu oraz jego opracowań – wytwarzanie dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową
  • W zakresie obrotu oryginałami utworu oraz jego opracowaniami albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy
  • W zakresie rozpowszechniania utworu oraz jego opracowań w sposób inny niż opisany w pkt 1. lub – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, nadawanie za pośrednictwem stacji telewizyjnych naziemnych, w tym za pośrednictwem satelity, multiplexu, reemitowanie, rozpowszechnianie w prasie, w sieci Internet, na plakatach, w tym plakatach wielkoformatowych oraz we wszelkich innych formach komunikacji, promocji, reklamy, oznaczania i produkcji towarów
  • W zakresie dokonywania wszelkich zmian i modyfikacji w utworze w całości lub części oraz dokonywania jego opracowań w całości lub części, w tym dokonywanie przeróbek, jakichkolwiek zmian i adaptacji całości lub poszczególnych części utworu,
  • W zakresie rejestracji w Urzędzie Patentowym w charakterze znaku towarowego, używanie w obrocie gospodarczym lub niegospodarczym w charakterze oznaczenia przedsiębiorstwa, znaku towarowego lub innego charakterystycznego symbolu przedsiębiorstwa, jego części, albo towaru lub usługi
  • W zakresie anonimowego rozpowszechniania nagrodzonego utworu, w zakresie decydowania o jego pierwszym publicznym udostępnieniu oraz sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania z utworu. Prawo wykonywania i korzystania z opracowań nagrodzonej Prac Konkursowych.
  • Wykorzystanie we wszelkich formach komunikacji, promocji lub reklamy, w szczególności w charakterze materiału reklamowego lub promocyjnego, w charakterze elementu materiałów reklamowych lub promocyjnych takich jak ogłoszenia prasowe, reklamy zewnętrzne, filmy reklamowe, reklamy radiowe, materiały POS, rozpowszechnianie w sieci Internet, zarejestrowanie w charakterze znaku towarowego.
 5. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z określonym w niniejszym Regulaminie celem, dla którego nagrodzone Prace Konkursowe zostaną wykorzystane oraz że wyraża zgodę na takie wykorzystanie Prac Konkursowych przez Organizatora. W razie konieczności, Zwycięzca, na żądanie Organizatora, podpisze stosowne oświadczenia lub umowy potwierdzające przeniesienie praw autorskich do zgłoszonych prac.
 6. Z uwagi na to, że rezultatem udziału w Konkursie może być przyznanie Uczestnikowi Nagrody na zasadach opisanych w Regulaminie, z tytułu udzielenia licencji lub przeniesienia praw, nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

§11 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Organizator jest Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu i będzie je przetwarzał w celu przeprowadzenia Konkursu, kontaktowania się z Uczestnikami w związku z Konkursem, w tym także w sprawach składanych reklamacji, wyborem i ogłoszeniem Zwycięzców, wydawaniem Nagród, dokonywania rozliczeń podatkowych i publikowania Zadań Konkursowych na Stronie Internetowej.
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z Organizatorem wyłącznie w celu realizacji Konkursu. W szczególności dane osobowe osób odbierających nagrody mogą być przekazane fundatorom nagród w celu dopełnienia wymogów formalnych związanych z otrzymaniem nagród.
 3. W celach związanych z właściwą organizacją i realizacją Konkursu, Organizator powierza firmie JAAQOB HOLDING SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA; REGON: 381672000; NIP: 5252768602; KRS: 0000755562 z siedzibą w Warszawie przy Rondo ONZ 1, przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu, na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 4. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: daneosobowe@itaka.pl.
 5. Dla celów przeprowadzenia Konkursu, każdorazowo od Uczestnika przystępującego do Konkursu będą pobierane następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego Uczestnika. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Konsekwencją niepodania danych osobowych Uczestnika będzie brak możliwości udziału w Konkursie.
 6. W celu przekazania Nagrody za miejsce pierwsze, o której mowa w §8. pkt 1. niniejszego Regulaminu, od Zwycięzców Konkursu będą pobierane (poprzez odpowiedź na wiadomość email z powiadomieniem o wygranej) niezbędne do odbioru Nagrody dane Zwycięzcy Konkursu oraz osoby z nim podróżującej, tj. imię i nazwisko, adres, numer dowodu osobistego oraz numer PESEL lub NIP, a także wszelkie inne dane niezbędne Organizatorowi do wykonania obowiązków określonych w Regulaminie lub wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Konkursu. Przekazanie danych jest warunkiem otrzymania Nagrody.
 7. Dane Uczestników Konkursu w postaci imienia i adresu e-mail wskazane w formularzu zgłoszeniowym dostępnym na Stronie Internetowej Organizatora, mogą być przetwarzane przez Organizatora również w celach marketingowych – na podstawie odrębnej zgody wyrażonej przez Uczestnika poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na Stronie Internetowej – zgoda jest dobrowolna i nie jest konieczna do wzięcia udziału w Konkursie. Udzielona zgoda może być wycofana w każdym momencie.
 8. Organizator jest Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu i będzie je przetwarzał w celu przeprowadzenia Konkursu, kontaktowania się z Uczestnikami w związku z Konkursem, w tym także w sprawach składanych reklamacji, wyborem i ogłoszeniem Zwycięzców, wydawaniem Nagród, dokonywania rozliczeń podatkowych i publikowania Zadań Konkursowych na Stronie Internetowej.
 9. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w następujących celach:
  • zgłoszenia udziału i przeprowadzenia Konkursu (podstawa prawna- art. 6 ust.1 lit. f RODO) „prawnie uzasadniony interes Administratora”
  • wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, np. rozliczeń podatkowych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit c RODO) – „obowiązek prawny”
  • dochodzenia roszczeń związanych z organizacją Konkursu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”
  • marketingowych, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – „zgoda”.
 10. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
  • czas organizacji Konkursu
  • czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywać dane, np. przepisy podatkowe
  • czas, po którym przedawnią się roszczenia związane z organizacją wydarzenia
  • czas do momentu wycofania zgody.
 11. W związku z przetwarzaniem przez Organizatora danych osobowych Uczestnika Konkursu, Uczestnikowi przysługuje:
  • prawo dostępu do danych osobowych,
  • prawo do sprostowania danych osobowych
  • prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym)
  • prawo do przenoszenia danych do innego administratora
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
  • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

§12 REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, mogą być zgłaszane w formie pisemnej na adres Organizatora i wysłane listem poleconym z dopiskiem: „Reklamacja - I...TAKI Konkurs! Ahoj, Przygodo!”
 2. Reklamacja powinna zawierać:
  • Dopisek na kopercie „Reklamacja - I...TAKI Konkurs! Ahoj, Przygodo!”
  • Podanie imienia, nazwiska, adresu e-mail lub adresu do korespondencji zgłaszającego reklamację”
  • Powody reklamacji”
  • Podpis reklamującego.”
 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w ciągu 21 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi.
 4. Reklamacje Uczestników będą rozpatrywane na podstawie Regulaminu.
 5. Uczestnik zostanie powiadomiony o treści decyzji Organizatora listem poleconym, podanym w zgłoszeniu reklamacyjnym, w terminie 7 dni od daty jego rozpatrzenia.
 6. Organizator rozpatrując zgłoszenie reklamacji wyczerpuje postępowanie reklamacyjne

§13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia niniejszego Regulaminu.
 2. Niniejszy Regulamin stanowi dokument określający zasady udziału w konkursie.
 3. Regulamin jest dostępny przez cały okres trwania Konkursu na stronie https://konkurs.itaka.pl, a także do wglądu, w siedzibie Organizatora.
 4. Wszelkie informacje na temat konkursu można uzyskać kontaktując się z organizatorem pod adresem e-mail: konkurs@itaka.pl.
 5. Prawem właściwym w przypadku sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie. Spory będę rozstrzygane we właściwym sądzie powszechnym.
Pobierz pełną treść regulaminu Weź udział